صادق مقدم هنرمند دارکولییست در استرالیا، مدیر گروه هنر جنبش دارکولییسم

صادق مقدم- هنرمند دارکولییست در استرالیا

بند اول منشور مکتب ادبی دارکولییسم

خواهان تقویت و گسترش دوستی میان آدمیان ، دوستی بشر با حیوانات و طبیعت

جنبش ادبی دارکولی ، تقویت و گسترش صلح جهانی را مهم ترین آرمان و هدف خود قرار داده است . جنبش ادبی دارکولی وضعیت کنونی جهان را نا آرام و تاسف برانگیز می داند . برای هرکسی روشن است که بزرگ ترین بحران بشر امروز ، تنهایی است . تنهایی نیز در اثر کمرنگ شدن مهرورزی و دوستی به وجود می آید . جهان امروز پر از درگیری های فردی ، قومی ، سیاسی و عقیدتی است . جنگ تنها زمانی معنا نمی یابد که فردی به دیگری آسیب جسمانی برساند یا در اثر درگیری های تن به تن و گروهی ، خونی ریخته شود ، بلکه خودخواهی نیز نوعی جنگ با دیگران است ! به واقع تمامی جنگ های بزرگ از خودخواهی برمی خیزند . جنبش ادبی دارکولی دنیایی بدون جنگ می خواهد . یعنی دنیایی که در آن خودخواهی نباشد ، دیگر گریزی و دیگر ستیزی نباشد . در مقابل ، دنیایی سرشار از مهرورزی ، دیگر دوستی و دیگر خواهی باشد .