بیانیه۲

بیانه 3 نویسندگان مکتب ادبی دارکولییسم

بیانیه ی دوم مکتب ادبی دارکولییسم :

مکتب ادبی دارکولییسم محدود به جغرافیای خاصی از جهان نیست ؛ بلکه از آن ِ تماممردم جهان است . ما نویسندگان جنبش ادبی دارکولی ) مکتب ادبی دارکولییسم ( با دل هایی سرشار از عشق به یکان یکان مردم دنیا ، بر خود وظیفه می دانیم با ادبیاتی غنی و پیشرفته به مسائل تمامی مردم جهان بپردازیم ؛ چنان که در بند دوممنشور جنبش ادبی دارکولی به جهان وطنی بسیار تاکید شده است . ما نویسندگان جنبش ادبی دارکولی ) مکتب ادبی دارکولییسم ( تمامی نقاط جهان را به یک میزان دوست داریم و در آثارمان درباره ی هرکجای دنیا که لازم باشد سخن می گوییم . و خود را زبانی می دانیم که وظیفه دارد پیام های مردم جهان را با صدای بلند بیان کند .ما نویسندگانی آزاد هستیم که تمامی مردمان جهان را با هم برابر و عزیز می دانیم . ما هیچ گونه دشمنی و جدایی قومی ، آئینی ، نژادی و جنسی ای را نپذیرفته ایم و نخواهیم پذیرفت !مکتب ادبی دارکولییسم بر اساس منشور جنبش ادبی دارکولی فعالیت می کند و در اجرای بندهای این منشور ، بسیار بسیار جدی و دقیق عمل می نماید ! آرمان ما گسترش مهربانی و دیگر دوستی است . و بدون تردید در این مسیر جنایت کاران و ستمگران جهان را به باد انتقاد می گیریم .در اینجا از تمامی نویسندگان و شاعران با مهر ، دعوت می کنیم به گروه ما بپیوندند و آثارشان را با رعایت بندهای منشور جنبش ادبی دارکولی پدید آورند ؛ با ما ارتباط برقرار کنند تا آثارشان را منتشر نماییم !با آرزوی گسترش مهرورزی !محمد رضا نظری دارکولی واعضای گروه نویسندگان پیرو مکتب ادبی دارکولییسم (جنبش ادبی دارکولی)
شهریور ماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی برابر با ۲۰۱۵ میلادی .  

محمد رضا نظری دارکولی و

نویسندگان پیرو مکتب ادبی دارکولییسم

تابستان