بیانیه ۱

بیانه 3 نویسندگان مکتب ادبی دارکولییسم

بیانیه ی یکم مکتب ادبی دارکولییسم :

به نام آن روز که تولد یافتیم و
به یاد آن روز که خواهیم مرد .

مکتب ادبی دارکولییسم ، زبان را مسئله ی مهم ادبیات امروز نمی داند و به مسئله ی جهان می پردازد . دارکولییسم می گوید ، با وجود اینکه روزانه بیشتر از بیست هزار نفر از مردم فقیر جهان در اثر گرسنگی می میرند ، قالب و شکل هنری چندان مهم نیست و نویسندگان باید وظیفه ی اجتماعی شان را مهم تر از هر کوشش دیگری بدانند !
جهان امروز یک ادبیات متعهد می خواهد . ادبیاتی که در انجام وظیفه ی اجتماعی خود به خطرهای گذرا تن بدهد و برای گسترش دوستیِ جهانی اثربخش باشد .
با مکتب ادبی دارکولییسم ، ادبیات آنچه را که همیشه می خواسته است با خود داشته باشد باز می یابد ؛ یعنی همان وظیفه ی اجتماعی .
مکتب ادبی دارکولییسم ، خواهان تقویت و گسترش دوستی میان آدمیان ، دوستی بشر با حیوانات و طبیعت است . چنان که بند یکم پیمان نامه ی منشور این مکتب با همین عنوان است . جنبش ادبی دارکولی دنیایی بدون جنگ می خواهد . یعنی دنیایی که در آن خودخواهی نباشد ، دیگر گریزی و دیگر ستیزی نباشد . در مقابل ، دنیایی سرشار از مهرورزی ، دیگر دوستی و دیگر خواهی باشد . نویسندگان جنبش ادبی دارکولی برای گسترش صلح جهانی می نویسند. از جنگ ها و دیگر آزاری ها انتقاد می کنند و با نگارش خود تلاش می نمایند بر اندیشه و رفتار مردم جهان تاثیر بگذارند ؛ تا رفته رفته مهرورزی و صلح جهانی گسترش یابد .
ما باید دوری مردمان از یکدیگر را مورد توجه قرار داده و با شهامت بالا سبب های آن را به باد انتقاد بگیریم . ادبیات خاموش هیچ گاه نمی تواند برای جهان سازنده باشد ! ادبیات منزوی و خجالتی هیچ گاه نتوانسته در مسیر آسایش بشر گامی بردارد ! نویسندگان گوشه گیر و خجالتی لازم است دیگر پا به گود بیان گویا بگذارند و برای بحران تنهایی بشر امروز سخن بگویند . شوربختانه بشر ، چنان که در علم پیش رفته ، در اخلاق راه به پیش نبرده است . چنان که در قرن بیست و یکم هنوز کسانی هستند که خوی حیوانی و درندگی آغازین آدمی را در خود حفظ کرده اند ، مادام در حال دیگر آزاری ، جنگ و نابودکردن همنوع خود اند . گروه هایی دیده می شود که به آسانیِ بر چیدن سیب از درخت ، آدم سر می برند ! آیا جنایت هایی که امروزه گروه هایی از اعراب همچون گروه داعش و استعمارگرهای بزرگ انجام می دهند ، بی عدالتی های سیاسی و تنگناهای اقتصادی که دامن گیر بسیاری از مردم جهان شده است ، کافی نیست تا نویسندگان و شاعران را از خواب غفلت بیدار کند ؟!
اینجا از همه ی نویسندگان و شاعران گرامی می پرسیم ، پس شما چه هدفی را دنبال می کنید ؟!
مکتب ادبی دارکولییسم برای دفاع از حقوق انسانی مردم جهان برخواسته است و با آفت همه گیر جنگ مقابله می کنـد .

ما در این مسیر به همکاری نویسندگان و شاعران مهربان و مسئول نیاز داریم و خواهش می کنیم به ما بپیوندند!

محمد رضا نظری دارکولی
امرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی ، برابر با ۲۰۱۵ میلادی