من خوشیشاوند هر انسانی هستم

احمد شاملو مکتب ادبی دارکولییسم
A0379810 - من خوشیشاوند هر انسانی هستم

من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو درهم می کشد، نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه بان دیگران است

نه ایرانی را به غیر ایرانی ترجیح می دهم نه ایرانی را به ایرانی. من یک لر.بلوچ.کرد. فارسم، یک فارس زبان ترک، یک آفریقایی اروپایی استرالیایی آمریکایی آسیایی ام، یک سیاه پوست زرد پوست سرخ پوست سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرک را زیر پوستم احساس می کنم.

من انسانی هستم میان انسان های دیگر بر سیاره ی مقدس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم.

احمد شاملو