مجله ادبی رامان, عراق-اربیل- ادبیات دارکولی

 

 “ادبیات دارکولی

 تحلیلی بر آثار و سبک نویسندگی محمد رضا نظری دارکولی منتقد و صاحب سبک ادبی و پایه گذار مکتب ادبی دارکولییسم به قلم :

استاد سه لاح نیساری( بوکان) در مجله ادبی رامان در کشور عراق – اربیل، ویژه نامه ۲۱۶ در تاریخ ۵/۵/۲۰۱۵ منتشر گردیده است.

زبان اثر: کردی

 

 

رامان2 - "ادبیات دارکولی" بررسی و نقد، مجله ادبی رامان

رامان عراق - "ادبیات دارکولی" بررسی و نقد، مجله ادبی رامان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات دارکولی، سه لاح نیساری- مجله ادبی رامان – کشور عراق-اربیل