جناب آقای صادق مقدم، هنرمند دارکولییست، کارگردان و مستندساز، عکاس و مدیر گروه هنر جنبش دارکولییسم

Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement.
Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement.

جناب آقای صادق مقدم، هنرمند دارکولییست، کارگردان و مستندساز، عکاس و مدیر گروه هنر جنبش دارکولییسم.
صادق مقدم از افراد کلیدی، تاثیر گذار و همیشه همراه جنبش دارکولییسم در گسترش آزادی بیان و مهرورزی می‌باشند.

WhatsApp Image 2021 02 07 at 13.52.45 - جناب آقای صادق مقدم، هنرمند دارکولییست، کارگردان و مستندساز، عکاس و مدیر گروه هنر جنبش دارکولییسم

Sadegh Moghadam, director of the art group of the Darkoliism movement